Gratis levering
14 dagen recht op retourzending
Veilige betaalmethoden
Reset
Menu
Reset
Winkelwagen
Reset
Verlanglijst
Reset
Log in
Uw gegevens zijn bij ons beschermd Lees meer

Uw gegevens zijn bij ons beschermd

Reset
Log in
Uw gegevens zijn bij ons beschermd Lees meer

Gebruik een magic link

Maak gebruik van een veilige aanmelding zonder wachtwoord via een magische link. Klik op de link in uw e-mail om onmiddellijk toegang te krijgen tot uw account.
Reset
Registreren

Minimaal 6 karakters

Reset
Wachtwoord resetten
Voer het e-mailadres in waarmee u zich bij CHRONEXT heeft geregistreerd. We sturen u een link om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

Uw gegevens zijn bij ons beschermd

Nieuw bij CHRONEXT?
Reset
Live chat

Privacybeleid

Wij zijn blij dat u onze website bezoekt. De bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website is erg belangrijk voor ons. Wij willen u daarom op deze plaats meedelen welke persoonsgegevens wij van u verzamelen wanneer u onze website bezoekt en voor welke doeleinden zij worden gebruikt. Persoonsgegevens zijn individuele informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene), bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag. Dit zijn gegevens waarmee wij u kunnen identificeren. Bovendien vindt u hier ook informatie over gegevensverwerkingsprocessen buiten deze website (bv. videoconferenties of nieuwsbrieven).

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Verantwoordelijk

voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) van de EU

CHRONEXT AG

c/o Donum Consulting AG

Industriestrasse 6

6300 Zug

CH +41 41 588 06 84

support@chronext.com

Functionaris voor gegevensbescherming exkulpa gmbh

Waldfeuchter Str. 266

52525 Heinsberg

Telefoon: 02452 / 99 33 11

E-mail: datenschutz@chronext.com

Algemeen

Deze privacyverklaring voldoet aan de wettelijke eisen inzake transparantie bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit is alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld informatie zoals uw naam, leeftijd, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, IP-adres of gebruikersgedrag bij het bezoeken van een website. Informatie waarvoor wij geen verband met uw persoon kunnen leggen (of alleen met onevenredige inspanningen kunnen leggen), bijvoorbeeld door anonimisering, is geen persoonsgegeven. Voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. verzamelen, opvragen, gebruiken, opslaan of doorgeven) is altijd een rechtsgrondslag en een welomschreven doel vereist. Opgeslagen persoonsgegevens worden gewist zodra het doel van de verwerking is verwezenlijkt en er geen legitieme redenen meer zijn om de gegevens verder te bewaren. Wij zullen u bij de afzonderlijke verwerkingen informeren over de specifieke bewaartermijnen of criteria voor opslag. Onafhankelijk daarvan bewaren wij uw persoonsgegevens in individuele gevallen voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen en indien er wettelijke bewaarplichten zijn.

Informatie overeenkomstig art. 13 DS-GVO

Deze informatie is bestemd voor klanten, belanghebbende partijen, leveranciers en werknemers. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen (Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO).
 • Om precontractuele verplichtingen na te komen (Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO).
 • Om te antwoorden op verzoeken om inlichtingen (art. 6, lid 1, onder b), DSGVO).
 • Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (bijvoorbeeld om onze nieuwsbrief te ontvangen), is de gegevensverwerking gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO).
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan onze onderneming is onderworpen (Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO).
 • Voor zover noodzakelijk verwerken wij uw gegevens ook ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, met name om rechtsvorderingen geldend te maken en ons te verdedigen in juridische geschillen of om de IT-beveiliging te waarborgen, om gegevens te raadplegen van en uit te wisselen met kredietagentschappen om kredietwaardigheids- en wanbetalingsrisico's vast te stellen, voor directe reclame en marktonderzoek voor zover u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens voor dit doel, voor maatregelen om zaken te beheren en diensten en producten verder te ontwikkelen, voor maatregelen om producten en verkoop te optimaliseren, voor maatregelen om risico's te beheren, om strafbare feiten te voorkomen of te onderzoeken (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO).

Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

Binnen ons bedrijf hebben alleen die werknemers toegang tot de gegevens die ze absoluut nodig hebben om hun taken uit te voeren (need-to-know-beginsel). Afzonderlijke processen en diensten worden uitgevoerd door zorgvuldig geselecteerde dienstverleners die binnen de EER gevestigd zijn en die voldoen aan de voorschriften inzake gegevensbescherming. Indien door ons ingeschakelde dienstverleners bij de uitvoering van uw diensten toegang krijgen tot persoonsgegevens, zijn met hen orderverwerkingsovereenkomsten gesloten in overeenstemming met art. 28 lid 3 DSGVO.

Duur van de gegevensopslag

De door ons verwerkte gegevens worden opgeslagen voor de duur van het bestaan en de afwikkeling van de contractuele relatie en met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen. Het betreft hier met name bewaarplichten uit hoofde van het handels- en belastingrecht overeenkomstig het Duitse wetboek van koophandel (HGB) en het Duitse belastingwetboek (AO). De gebruikelijke bewaar- en documentatietermijnen zijn tot tien jaar. Indien er geen contractuele relatie is, verwerken wij de gegevens slechts zolang als het specifieke doel vereist.

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene heeft u de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

 • Recht op informatie over de gegevens die wij over u verwerken.
 • Recht op rectificatie of verwijdering indien onjuist, verouderd of onwettig door ons verzameld.
 • Recht op beperking van de verwerking indien volledige verwijdering niet mogelijk is, bv. omdat wij moeten voldoen aan wettelijke bewaarplichten.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking wanneer de gegevensverwerking is gebaseerd op een belangenafweging (het zogeheten gerechtvaardigd belang), zoals hierboven beschreven onder "Doel van de verwerking". Dit is het geval wanneer de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Wanneer u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, vragen wij u ons de redenen mee te delen waarom wij uw gegevens niet mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. Uiteraard kunt u ook te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. Stuur uw bezwaar naar het in het impressum vermelde adres of schrijf ons een e-mail naar het in het impressum vermelde adres.
 • Recht van herroeping indien u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken. U kunt uw recht op herroeping te allen tijde zonder opgaaf van redenen tegenover ons bedrijf doen gelden. Neem hiervoor contact met ons op via het in het impressum vermelde adres.
 • Bovendien hebt u het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door ons naar de browser van uw eindapparaat worden gestuurd wanneer u onze website bezoekt en daar worden opgeslagen. Als alternatief voor het gebruik van cookies kan informatie ook worden opgeslagen in het lokale geheugen van uw browser. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies of lokale opslag (technisch noodzakelijke cookies). Andere cookies stellen ons echter in staat om verschillende analyses uit te voeren, zodat wij bijvoorbeeld de browser die u gebruikt kunnen herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt en om ons verschillende informatie door te geven (niet-essentiële cookies). Met behulp van cookies kunnen wij onder andere onze website gebruiksvriendelijker en effectiever voor u maken, bijvoorbeeld door uw gebruik van onze website bij te houden en uw voorkeursinstellingen te bepalen (bijvoorbeeld land- en taalinstellingen). Indien derden informatie verwerken via cookies, verzamelen zij de informatie rechtstreeks via uw browser. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Zij kunnen geen programma's uitvoeren of virussen bevatten. Wij verstrekken informatie over de respectieve diensten waarvoor wij cookies gebruiken bij de afzonderlijke verwerkingen. Gedetailleerde informatie over de gebruikte cookies is te vinden in de cookie-instellingen of in de toestemmingsmanager van deze website.

Uw rechten

Onder de voorwaarden van de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), hebt u als betrokkene de volgende rechten: Informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO over de over u opgeslagen gegevens in de vorm van zinvolle informatie over de bijzonderheden van de verwerking, alsmede een kopie van uw gegevens; Correctie overeenkomstig art. 16 DSGVO van onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen gegevens; Verwijdering overeenkomstig art. 17 DSGVO van de door ons opgeslagen gegevens, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte; Beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 DSGVO, voor zover de juistheid van de gegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, wij de gegevens niet langer nodig hebben en u bezwaar maakt tegen het wissen ervan omdat u de gegevens nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 DSGVO. Dataportabiliteit conform art. 20 DSGVO, voor zover u ons persoonsgegevens heeft verstrekt in het kader van toestemming conform art. 6 lid 1 sub a DSGVO of op basis van een overeenkomst conform art. 6 lid 1 sub b DSGVO en deze door ons zijn verwerkt met behulp van geautomatiseerde procedures. U ontvangt uw gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat of wij dragen de gegevens rechtstreeks over aan een andere verantwoordelijke partij, voor zover dit technisch haalbaar is. Bezwaar overeenkomstig art. 21 DSGVO tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover deze op basis van art. 6 lid 1 lit. e, f DSGVO geschiedt en er redenen zijn die uit uw bijzondere situatie voortvloeien of het bezwaar tegen directe reclame is gericht. Het recht van verzet bestaat niet indien dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen worden aangetoond of indien de verwerking plaatsvindt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte. Wanneer het recht van verzet niet bestaat voor afzonderlijke verwerkingen, wordt dit daar aangegeven. Intrekking overeenkomstig art. 7 (3) DSGVO van uw toestemming met werking voor de toekomst. Een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 DSGVO indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de DSGVO. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats, uw plaats van tewerkstelling of het hoofdkantoor van onze onderneming.

Gegevensverwerking in detail

Hierna informeren wij u over de afzonderlijke verwerkingen, de omvang en het doel van de gegevensverwerking, de rechtsgrondslag, de verplichting om uw gegevens te verstrekken en de respectieve bewaartermijn. Een geautomatiseerd besluit in individuele gevallen, met inbegrip van profilering, vindt niet plaats.

Beschikbaarstelling van de website

Wanneer u onze website oproept en gebruikt, verzamelen wij de persoonsgegevens die uw browser automatisch aan onze server doorgeeft. De volgende informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand:

 • IP-adres van de computer die de aanvraag doet
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand
 • Website vanwaar de toegang is gemaakt (referrer URL)
 • gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer, alsmede de naam van uw toegangsprovider. Onze website wordt niet door onszelf gehost, maar door een dienstverlener die de voornoemde gegevens namens ons verwerkt overeenkomstig art. 28 DSGVO met het oog op het ter beschikking stellen van de website. De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van contracten met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Wij gebruiken de volgende hoster:

FRONTASTIC GmbH

Eichenaue 14

48157 Münster

Contactformulier

Aard en omvang van de verwerking

Wanneer u ons vragen stelt (bv. via een contactformulier, e-mail of telefoon), slaan wij alle gegevens op die daaruit voortvloeien (bv. naam, e-mailadres, onderwerp van de vraag, enz.). Wij hebben deze gegevens nodig om uw aanvraag te verwerken en om vervolgvragen te kunnen beantwoorden. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Doel en rechtsgrondslag

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Anders is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, onder f), DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO) indien u die vooraf hebt gegeven.

Bewaartermijn

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

Zenloop

Wij gebruiken op deze website diensten en functies van zenloop, die worden aangeboden door zenloop GmbH, Habersaathstraße 58, 10115 Berlijn, Duitsland. Wij gebruiken zenloop, een business-to-business software-as-a-service platform, voor klantenenquêtes en productbeoordelingen. Wij delen uw e-mailadres met de aanbieder, zodat zij u een uitnodiging voor de enquête kunnen sturen. Wanneer u de feedback tool gebruikt, verzamelt zenloop informatie over uw locatie, apparaat en browser, en de website waar u vandaan kwam. zenloop gebruikt ook cookies en soortgelijke technologieën om informatie te verzamelen over gebruikers in het algemeen. Bovendien slaat zenloop uw enquêtereacties op. Bij het gebruik van zenloop vertrouwen wij op uw toestemming volgens Art. 6 para. 1 lit. a DS-GVO als rechtsgrondslag voor de verwerking en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over gegevensverwerking vindt u in het privacybeleid van zenloop op https://www.zenloop.com/de/legal/privacy.

Jobverwerking

Voor de verwerking van gegevens hebben wij een overeenkomst tot gegevensverwerking (AVV) gesloten met zenloop. Het contract garandeert dat zenloop de via de analyse verzamelde gegevens alleen volgens onze instructies zal verwerken en zich zal houden aan de voorschriften van de Algemene verordening gegevensbescherming (DS-GVO). Contactformulier voor aanvragers

Aard en omvang van de verwerking

U hebt de mogelijkheid om bij ons te solliciteren via onze website (bv. per e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier).

Doel en rechtsgrondslag

Wij verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten overeenkomstig de wettelijke voorschriften met het oog op de afwikkeling van de sollicitatieprocedure en de uitvoering van precontractuele maatregelen in de zin van art. 6 lid 1 lit. b. DSGVO en § 26 BDSG naar Duits recht (begin van een arbeidsverhouding) en - indien u uw toestemming heeft gegeven - Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de behandeling van uw sollicitatie. Indien uw sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens op grond van artikel 26 BDSG en artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsverhouding.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard gedurende 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure. Dit gebeurt gewoonlijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om zich te verdedigen tegen vorderingen die voortvloeien uit wettelijke voorschriften. Wij zijn dan verplicht uw gegevens te wissen of te anonimiseren. In dat geval staan de gegevens ons alleen ter beschikking als zogenaamde metagegevens zonder directe persoonlijke referentie voor statistische evaluaties (bijvoorbeeld aandeel vrouwen of mannen in de sollicitaties, aantal sollicitaties per periode, enz.) Indien duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nog nodig zullen zijn (bv. wegens een dreigend of hangend juridisch geschil), worden de gegevens pas gewist wanneer het doel van de voortgezette opslag niet langer geldt.

Toelating tot de kandidatenpool

Als onderdeel van de sollicitatieprocedure bieden wij sollicitanten de mogelijkheid om gedurende een periode van 12 maanden in onze "talentpool" te worden opgenomen op basis van toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a). DS-GVO moet worden opgenomen. De sollicitatiedocumenten in de talentpool zullen uitsluitend worden verwerkt in het kader van toekomstige personeelsadvertenties en het zoeken van werknemers en zullen uiterlijk na de uiterste datum worden vernietigd. De sollicitanten worden ervan in kennis gesteld dat hun toestemming om in de talentenpool te worden opgenomen vrijwillig is, geen invloed heeft op de lopende sollicitatieprocedure en dat zij deze toestemming op elk moment voor de toekomst kunnen intrekken. Indien u in het kader van de sollicitatieprocedure een aanbod tot tewerkstelling bij ons ontvangt en dit aanbod aanvaardt, bewaren wij de persoonsgegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure zijn verzameld, ten minste voor de duur van de arbeidsverhouding.

Nieuwsbrief

Wij bieden u op deze website onze nieuwsbrief aan. Als u zich op de nieuwsbrief wilt abonneren, hebben wij uw e-mailadres nodig en andere gegevens die aantonen dat het uw e-mailadres is en dat u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen andere persoonsgegevens verzameld, tenzij u deze vrijwillig verstrekt (bv. naam, telefoonnummer, woonplaats, enz.). Bij de verwerking van de gegevens die u bij de inschrijving voor de nieuwsbrief verstrekt, baseren wij ons uitsluitend op uw toestemming overeenkomstig art. 6 (1) lit. a DS-GVO als rechtsgrondslag. U kunt uw toestemming voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken (bijv. via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief) voor de toekomst. Wij bewaren uw persoonsgegevens die u voor het ontvangen van de nieuwsbrief hebt verstrekt, totdat u zich bij ons of bij de aanbieder van de verzenddienst afmeldt voor de nieuwsbrief. Dit geldt niet voor gegevens die wij voor andere doeleinden van u hebben opgeslagen. Als u zich afmeldt van de mailinglist voor nieuwsbrieven, wordt uw e-mailadres door ons of door de mailingdienstverlener voor onbepaalde tijd in een zwarte lijst opgeslagen. Dit wordt gedaan om toekomstige mailings naar u te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en zullen niet met andere gegevens worden samengevoegd. Dit is niet alleen in uw belang, maar ook in ons rechtmatig belang volgens Art. 6 par. 1 lit. f DS-GVO om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen bij het verzenden van nieuwsbrieven. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw persoonlijke belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatig belang.

Emarsys

Deze website maakt gebruik van Emarsys voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is Emarsys eMarketing Systems AG, Stralauer Platz 34, 10243 Berlijn. Emarsys is een dienst die de verzending van nieuwsbrieven organiseert en analyseert. Gegevens die u invoert om nieuwsbrieven te ontvangen (bijvoorbeeld uw e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van Emarsys.

Gegevensanalyse door Emarsys

Emarsys biedt de mogelijkheid om de prestaties van onze nieuwsbrief te bekijken. Wij kunnen vaststellen of een nieuwsbrief werd geopend, op welke links werd geklikt en welke verdere acties werden uitgevoerd na het openen/aanklikken van de nieuwsbrief, bv. een aankoop. Dit stelt ons in staat onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren en te evalueren met behulp van Emarsys. Daarnaast biedt Emarsys de mogelijkheid om de nieuwsbrief beter af te stemmen op onze doelgroepen door de ontvangers van de nieuwsbrief in te delen volgens verschillende categorieën, zoals leeftijd, geslacht of woonplaats. Als u tegen analyse door Emarsys bent, kunt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief door op een link te klikken. Deze link is te vinden in elke nieuwsbrief die u ontvangt.

Rechtsgrondslag

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DS-GVO). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft onverlet. U kunt het privacybeleid van Emarsys hier vinden: https://emarsys.com/de/datenschutzrichtlinie/.

Bewaartermijn

Gegevens die u ons verstrekt voor het verzenden van de nieuwsbrief worden door ons of door de nieuwsbriefdienstverlener opgeslagen. Dit geldt totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast. Als u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief, kunnen wij uw e-mailadres opslaan in een zwarte lijst. Op die manier zorgen wij ervoor dat wij geen nieuwsbrieven sturen naar mensen die zich hebben uitgeschreven. De gegevens van de zwarte lijst zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en zullen niet met andere gegevens worden samengevoegd. Dit dient uw en ons belang (Art. 6 par. 1 lit. f DS-GVO) met betrekking tot de naleving van de wettelijke vereisten voor het verzenden van nieuwsbrieven. De opslag van uw gegevens in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de opslag van gegevens indien uw belang zwaarder weegt dan ons rechtmatig belang.

Jobverwerking

Om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens volgens onze specificaties en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt, hebben wij met de verstrekker een overeenkomst inzake opdrachtverwerking (GCP) gesloten. Registratie van een klantenrekening

Verwerking van klant- en contractgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandbrenging, wijziging of vervulling van een rechtsbetrekking. Dit gebeurt voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. De wettelijke bewaartermijnen blijven ongewijzigd. Gegevensoverdracht ¬bij het sluiten van een overeenkomst voor onlinewinkels, handelaren en verzending van goederen Wij geven persoonsgegevens alleen door indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van het contract, bijvoorbeeld aan de verzenddienstverleners of de kredietinstelling die belast is met de afwikkeling van de betalingen. Verdere overdracht van gegevens zal niet plaatsvinden of zal alleen plaatsvinden indien u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de overdracht. De grondslag voor de gegevensverwerking is de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

Kredietcontroles

In het geval van een aankoop op rekening of een andere betalingswijze waarbij wij voorschotten betalen, kunnen wij een kredietwaardigheidscontrole (scoring) uitvoeren. Daartoe geven wij de door u ingevoerde gegevens (bv. naam, adres, leeftijd of bankgegevens) door aan een kredietagentschap. Op basis van deze gegevens wordt de waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand bepaald. In geval van een buitensporig risico van niet-betaling, kunnen wij de betrokken betalingswijze weigeren. In bepaalde omstandigheden voeren wij of de betalingsdienstaanbieder een kredietcontrole uit. De betalingsdienstaanbieder gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in verhouding tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de verstrekking van de respectieve betalingsmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd of bankgegevens. De grondslag voor de gegevensverwerking is de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen overeenkomstig art. 6, lid 1, onder b), DSGVO, alsmede ter voorkoming van betalingsverzuim (gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f), DSGVO). Indien u eerder toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, vindt de verwerking van uw gegevens uitsluitend plaats op grond van art. 6 lid 1 lit. a DS-GVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Betalingsdiensten

Wij integreren betaaldiensten van derden op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) door de betalingsdienstaanbieder verwerkt met het oog op de betalingsverwerking; de respectieve contract- en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders zijn van toepassing. De grondslag voor de gegevensverwerking is de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen overeenkomstig art. 6, lid 1, onder b), DSGVO, alsmede in het belang van een zo vlot, gemakkelijk en veilig mogelijk betalingsproces (art. 6, lid 1, onder f), DSGVO). Indien u eerder toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, vindt de verwerking van uw gegevens uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DS-GVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De betalingsverwerking van de aangeboden betaalmethoden wordt uitgevoerd door de betaaldienstverlener Adyen (Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederland). Om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens volgens onze specificaties en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt, hebben wij met de verstrekker een overeenkomst inzake opdrachtverwerking (GCP) gesloten. Met het oog op fraudepreventie en -opsporing geven wij uw IP-adres door aan Adyen. Alle gegevens worden gecodeerd verzonden. Adyen verzamelt en bewaart de gegevens en deelt deze alleen met de bedrijven die betrokken zijn bij het betalingsproces. Daarnaast maken wij gebruik van SIFT SCIENCE, INC., 525 Market St Fl 6, San Francisco, CA 94105-2714, USA om fraude in onze winkel te voorkomen. Wij bieden de volgende betalingsmogelijkheden:

Duitse Bank

De aanbieder van deze betalingsdienst is Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60235 Frankfurt am Main (hierna "Deutsche Bank"). Voor details verwijzen wij u naar het privacybeleid van Deutsche Bank: https://www.deutsche-bank.de/pk/lp/datenschutz.html.

CreditPlus

De aanbieder van deze betalingsdienst is CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart (hierna "CreditPlus"). Voor details verwijzen wij u naar het privacybeleid van CreditPlus: https://www.creditplus.de/datenschutz.

Ratepay

De aanbieder van deze betalingsdienst is Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn, Duitsland (hierna "Ratepay"). Ratepay biedt verschillende betalingsmogelijkheden (b.v. huurkoop). Indien u kiest voor betaling met Ratepay, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan Ratepay met het oog op de verwerking van de factuur. Voor meer informatie over de verwerking van gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van Ratepay: https://www.ratepay.com/datenschutz/.

American Express

De aanbieder van deze betaaldienst is American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna "American Express"). American Express kan gegevens overdragen aan zijn moedermaatschappij in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de bindende bedrijfsvoorschriften. Details zijn hier te vinden: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van American Express: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

De aanbieder van deze betaaldienst is Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, België (hierna "Mastercard"). Mastercard mag gegevens doorgeven aan zijn moedermaatschappij in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de bindende bedrijfsvoorschriften van Mastercard. Details zijn hier te vinden: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html en https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

De aanbieder van deze betalingsdienst is Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Verenigd Koninkrijk (hierna "VISA" genoemd). Het Verenigd Koninkrijk wordt op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming als een veilig derde land beschouwd. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk een niveau van gegevensbescherming heeft dat gelijkwaardig is aan het niveau van gegevensbescherming in de Europese Unie. VISA mag gegevens overdragen aan zijn moedermaatschappij in de VS. De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van VISA: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

PayPal

De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal"). De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Aanwezigheid op socialemediaplatforms

Verwerking van gegevens door sociale netwerken

Wij beheren voor het publiek toegankelijke profielen op sociale netwerken. Hieronder vindt u een overzicht van de sociale netwerken die wij gebruiken. Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter enz. kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren. Door het bezoeken van onze social media-presentaties worden de volgende gegevensbeschermingsrelevante verwerkingen in gang gezet: Als u bent ingelogd op uw sociale media-account en ons profiel bezoekt, kan de exploitant van dit sociale medium dit bezoek volgen. Los daarvan kan de exploitant uw gegevens (bijv. IP-adres) onder bepaalde omstandigheden ook verwerken wanneer u niet op uw account bent ingelogd of helemaal geen account hebt. De exploitant vat deze gegevens samen in gebruikersprofielen waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Deze profielen worden gebruikt om gepersonaliseerde reclame weer te geven binnen en buiten de respectieve sociale media-aanwezigheid. Als u een account hebt bij het desbetreffende sociale netwerk, kan de gepersonaliseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd. Afhankelijk van het platform kunnen verdere verwerkingen worden uitgevoerd door de exploitanten van de socialemediaportalen; wij hebben hierop geen invloed. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruiksvoorwaarden en de bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve portaalsites van de sociale media.

Rechtsgrondslag

Onze aanwezigheid in de sociale media heeft tot doel een zo volledig mogelijke aanwezigheid op het internet in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van het Duitse wetboek van strafrecht (DSGVO) te waarborgen. De analyseprocessen die door de exploitanten van de sociale netwerken worden uitgevoerd, kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen, die door de respectieve aanbieders moeten worden gespecificeerd.

Verantwoordelijke persoon en uitoefening van rechten

Als u een van onze sociale mediasites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het sociale mediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die tijdens dit bezoek in gang worden gezet. In principe kunt u uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klacht) zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het desbetreffende socialemediaportaal (bijv. Facebook) doen gelden. Ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van de socialemediaportalen, hebben wij geen volledige invloed op de procedures voor gegevensverwerking van de portalen. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de respectieve provider.

Bewaartermijn

De gegevens die wij rechtstreeks via de sociale media hebben verzameld, worden uit onze systemen gewist zodra u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet. Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van de door de sociale netwerken verzamelde gegevens. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de sociale netwerken (bv. in hun privacybeleid, zie hieronder).

Facebook pagina

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De verzamelde gegevens worden ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen. Wij hebben met Facebook een gezamenlijke verwerkersovereenkomst (Controller Addendum) gesloten waarin is vastgelegd voor welke gegevensverwerkingen wij en Facebook verantwoordelijk zijn. U kunt deze overeenkomst bekijken op de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/pagecontrolleraddendum. U kunt uw reclame-instellingen onafhankelijk aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik daarvoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EUdatatransfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook is te vinden op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram pagina

We hebben een profiel op Instagram. De aanbieder is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EUdatatransfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Voor details over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

Twitter pagina

Wij gebruiken de korte-berichtendienst Twitter. De aanbieder is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland. U kunt uw Twitter privacy instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik daarvoor op de volgende link en log in: https://twitter.com/personalization. De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/de/privacy.

LinkedIn pagina

Wij hebben een profiel op LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn maakt gebruik van advertentiecookies. Als u de advertentiecookies van LinkedIn wilt deactiveren, kunt u de volgende link gebruiken: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. Voor details over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Video conferencing

Gegevensverwerking

Wij maken gebruik van online conferentiemiddelen om met onze cliënten te communiceren. De specifieke instrumenten die wij gebruiken, staan hieronder vermeld. Wanneer u met ons communiceert via video- of audioconferentie, worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt door ons en de aanbieder van het desbetreffende instrument. De tools verzamelen de gegevens die u verstrekt, waaronder uw e-mailadres en telefoonnummer. Zij verwerken ook de duur van de conferentie, wanneer u de conferentie hebt bijgewoond, het aantal deelnemers en andere metagegevens. Bovendien verwerkt de aanbieder van het instrument alle technische gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van de conferentie. Dit omvat met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype, besturingssysteemtype en -versie, clientversie, cameratype, microfoon of luidsprekers, en het type verbinding. Wanneer u inhoud deelt via deze dienst, wordt deze opgeslagen op de servers van de aanbieders. Dit omvat cloudopnames, chatberichten, spraakberichten en foto's en video's die u hebt gedeeld tijdens het gebruik van deze dienst. Wij wijzen u erop dat wij geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocedures van de gebruikte instrumenten. Voor nadere informatie over de gegevensverwerking door de conferentie-instrumenten wordt verwezen naar de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve gebruikte instrumenten.

Doel en rechtsgrondslag

De conferentietools worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om onze klanten bepaalde diensten aan te bieden (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO). Bovendien dient het gebruik van de tools de algemene vereenvoudiging en versnelling van de communicatie met ons of ons bedrijf (legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO). Indien u eerder toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, worden uw gegevens uitsluitend verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, onder a), DS-GVO; uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Bewaartermijn

De gegevens die wij rechtstreeks via de video- en conferentietools verzamelen, worden uit onze systemen gewist zodra u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de exploitanten van de conferentietools voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor nadere informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de conferentiemiddelen.

Twilio

Type en omvang van de gegevensoverdrachtOnze

website maakt gebruik van functies van het communicatieplatform Twilio Inc. Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten. Wij gebruiken Twilio om tokens te genereren en om SMS en voice te versturen. Twilio is een customer engagement platform dat communicatie programmeerbaar maakt. Het bedrijf helpt ons communicatiekanalen zoals spraak (telefoon) en sms te integreren met behulp van API's om een betere klantervaring voor onze klanten te creëren. Twilio zorgt voor het toekennen van een telefoonnummer, het verzenden en ontvangen van SMS en bovendien voor interfaces (API) waarmee het verzenden en ontvangen van SMS kan worden geregeld. Wij gebruiken deze interfaces om alle SMS-communicatie te regelen. Daartoe geven wij uw telefoonnummer door aan Twilio, waar het wordt opgeslagen. Twilio slaat de inhoud en gegevens op, maar garandeert geen persoonlijke gegevens door te geven of te verkopen aan derden. Bovendien kunt u te allen tijde verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens, mits dit de uitvoering van zakelijke functies niet in de weg staat.

Doel en rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Twilio is Art. 6 para. lit. b DS-GVO. Twilio biedt de mogelijkheid standaardcontractbepalingen af te sluiten om de doorgifte van gegevens te legitimeren. Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden in het privacybeleid van Twilio op https://www.twilio.com/legal/privacy.

Matomo

Type en omvang van de gegevensoverdracht

Wij gebruiken diensten en functies van de open source web analytics dienst Matomo (voorheen Piwik) op deze website. Matomo stelt ons in staat het gebruikersgedrag van onze websitebezoekers te analyseren en bijvoorbeeld vast te stellen op welke tijdstippen en vanaf welke locatie de bezoekers een bepaalde pagina hebben bekeken. Voorts verzamelen en bewaren wij gegevens zoals IP-adressen, gebruikte browser en besturingssystemen. Deze informatie helpt ons te begrijpen wat u op onze website hebt gedaan (bv. op bepaalde pagina's geklikt, aankopen gedaan, enz.). Matomo gebruikt technologieën (bijv. cookies of fingerprinting systemen) om bezoekers te herkennen wanneer zij terugkeren naar de website. De informatie die Matomo verzamelt over hoe u deze website gebruikt, wordt opgeslagen op onze server. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Doel en rechtsgrondslag

Bij het gebruik van Matomo, baseren wij ons op Art. 6 (1) lit. f DS-GVO als de wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens, aangezien wij een legitiem belang hebben bij het analyseren van het gebruik van onze website. Zo kunnen wij onze online aanwezigheid en aanbiedingen voor u optimaliseren. Indien u eerder toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw gegevens op deze website door Matomo, vindt de verwerking van uw gegevens uitsluitend plaats op basis van de wettelijke grondslag van Art. 6 (1) lit. a DS-GVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

IP-anonimisering

Wanneer u Matomo op deze website gebruikt, maken wij gebruik van een functie waarbij uw IP-adres voor analyse wordt ingekort, zodat het niet meer duidelijk aan u kan worden toegewezen.

Hosting

De gegevens worden gehost door XAD spoteffects GmbH, Saarstraße 7, D-80797 München. Om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens volgens onze specificaties en met inachtneming van de DS-GVO worden verwerkt, hebben wij met spoteffects een overeenkomst inzake opdrachtverwerking (AVV) gesloten.

AWIN

Aard en omvang van de verwerking

Wij nemen deel aan affiliate partnerprogramma's. De exploitant van het affiliate netwerk is AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn (hierna: "AWIN"). Als u op een advertentie van onze website klikt en vervolgens iets koopt, ontvangen wij geld van de bedrijven die bij ons adverteren. Om dit te laten werken, moeten onze reclamepartners kunnen traceren dat u op een advertentie hebt geklikt en vervolgens het product hebt gekocht. Zij doen dit met behulp van cookies of soortgelijke technologieën.

Doel en rechtsgrondslag

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de correcte berekening van zijn affiliatevergoeding. Indien u eerder toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, vindt de verwerking van uw gegevens uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DS-GVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Wij zijn samen met AWIN en eventueel met de adverteerder verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in het kader van het affiliate-programma. Wij hebben een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst gesloten met de verstrekker, volgens welke u als betrokkene met uw bezorgdheid terecht kunt bij een van de verwerkingsverantwoordelijken. Deze overeenkomst is beschikbaar in AWIN's T&C's onder de volgende link: https://s3.amazonaws.com/docs.awin.com/Legal/Publisher+Terms/2020/DE+Publisher+Terms+GDPR+Annex.pdf.

AWS CloudFront

Aard en omvang van de verwerking

Wij gebruiken AWS CloudFront om de inhoud van onze website op de juiste manier af te leveren. AWS CloudFront is een dienst van Amazon Web Services, Inc. die fungeert als een Content Delivery Network (CDN) op onze website. Een CDN helpt om de inhoud van ons online-aanbod, in het bijzonder bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller ter beschikking te stellen met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze inhoud opent, brengt u een verbinding tot stand met servers van Amazon Web Services, Inc., waarbij uw IP-adres en mogelijk browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van AWS CloudFront te handhaven.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij een veilige en efficiënte levering en optimalisering van ons online-aanbod overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO.

Bewaartermijn

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Amazon Web Services, Inc. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid voor AWS CloudFront: https://aws.amazon.com/de/privacy/.

Bing Advertenties

Aard en omvang van de verwerking

Wij hebben Bing Ads op onze website geïntegreerd. Bing Ads is een dienst van Microsoft Corporation om gebruikers gerichte reclame te tonen. Bing Ads maakt gebruik van cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te analyseren en gebruikers te herkennen. Bing Ads verzamelt informatie over bezoekersgedrag op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. Bovendien levert Bing Ads gerichte reclame op basis van gedragsprofilering en geografische locatie. De provider krijgt uw IP-adres en andere identificatiegegevens, zoals uw gebruikersagent. In dat geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Bing Ads, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten.

Doel en rechtsgrondslag

Wij verwerken uw gegevens met behulp van Bing Ads voor het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming volgens Art. 6 para. 1 lit. a. DSGVO.

Bewaartermijn

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Microsoft Corporation. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid voor Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Bing Pixel

Aard en omvang van de verwerking

Wij gebruiken Bing Pixel of Clarity van Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten, om zogenaamde Custom Audiences te creëren, d.w.z. om bezoekersgroepen van ons online-aanbod te segmenteren, conversiepercentages te bepalen en deze vervolgens te optimaliseren. Dit gebeurt met name wanneer u reageert op advertenties die wij bij Microsoft Corporation hebben geplaatst. Clarity registreert met name muisbewegingen en maakt een grafische voorstelling van naar welk deel van de website gebruikers het vaakst scrollen (heat maps). Clarity kan ook sessies opnemen, zodat we het gebruik van de site in de vorm van video's kunnen bekijken. Wij ontvangen ook informatie over algemeen gebruikersgedrag op onze website. Clarity maakt gebruik van technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of het gebruik van device fingerprinting). Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op Microsoft-servers (Microsoft Azure Cloud Service) in de VS.

Doel en rechtsgrondslag

Wij verwerken uw gegevens met hulp voor het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming volgens Art. 6 para. 1 lit. a. DSGVO. Meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft vindt u in de mededelingen van Microsoft over gegevensbescherming op privacy.microsoft.com/nl/privacystatement en op https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.

Duidelijkheid

Aard en omvang van de verwerking

Wij hebben Clarity op onze website geïntegreerd. Clarity is een dienst van Microsoft Corporation en biedt optimaliseringshulpmiddelen waarmee het gedrag en de feedback van gebruikers van onze website worden geanalyseerd via analyse- en feedbackhulpmiddelen. Clarity maakt gebruik van cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te analyseren en gebruikers te herkennen. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om rapporten over de activiteit op de website op te stellen en om bezoekersgegevens statistisch te analyseren. Bovendien registreert Clarity klikken, muisbewegingen en scrollhoogtes om zogeheten heat maps en sessieherhalingen te maken. In dat geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Clarity, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten.

Doel en rechtsgrondslag

Wij verwerken uw gegevens met behulp van Clarity voor het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming volgens Art. 6 para. 1 lit. a. DSGVO.

Bewaartermijn

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Microsoft Corporation. Verdere informatie is te vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming voor Clarity: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Cloudinary CDN

Aard en omvang van de verwerking

Wij gebruiken Cloudinary CDN om de inhoud van onze website correct af te leveren. Cloudinary CDN is een dienst van Cloudinary Ltd. die fungeert als een Content Delivery Network (CDN) op onze website. Een CDN helpt om de inhoud van ons online-aanbod, in het bijzonder bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller ter beschikking te stellen met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze content opent, brengt u een verbinding tot stand met servers van Cloudinary Ltd, 38 Chancery Lane, The Cursitor Building, London WC2A 1EN, Verenigd Koninkrijk, waarbij uw IP-adres en mogelijk browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Cloudinary CDN te handhaven.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij een veilige en efficiënte levering en optimalisering van ons online-aanbod overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO.

Bewaartermijn

De concrete opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Cloudinary Ltd. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid voor Cloudinary CDN: https://cloudinary.com/privacy.

Inhoudsvolle CDN

Aard en omvang van de verwerking

Wij gebruiken Contentful CDN om de inhoud van onze website correct af te leveren. Contentful CDN is een dienst van Contentful GmbH, die fungeert als een content delivery network (CDN) op onze website. Een CDN helpt om de inhoud van ons online-aanbod, in het bijzonder bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller ter beschikking te stellen met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze inhoud opent, brengt u een verbinding tot stand met servers van Contentful GmbH, Ritterstr. 12-14 10969 Berlijn Duitsland, waarbij uw IP-adres en mogelijk browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Contentful CDN te handhaven.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij een veilige en efficiënte levering en optimalisering van ons online-aanbod overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO.

Bewaartermijn

De concrete bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt door Contentful GmbH bepaald. Meer informatie is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring voor Contentful CDN: https://www.contentful.com/legal/de/privacy/.

Facebook Pixel

Aard en omvang van de verwerking

Wij gebruiken de Facebook pixel op deze website, die wordt aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Met de Facebook-pixel kunnen wij het gedrag van onze websitebezoekers analyseren wanneer zij naar onze website worden doorverwezen door op een Facebook-advertentie te klikken. Wij gebruiken de gebruikersgegevens om het succes van onze Facebook-advertenties te meten en om de advertenties te optimaliseren. Daartoe ontvangen wij als websitebeheerder alleen geanonimiseerde gegevens, zodat wij u als gebruiker niet kunnen identificeren. Facebook daarentegen verwerkt de gegevens op zodanige wijze dat ze aan een specifieke gebruiker worden toegewezen en voor eigen reclamedoeleinden worden gebruikt. Hierdoor kan Facebook gepersonaliseerde advertenties op Facebook en andere websites weergeven. Wij als websitebeheerder hebben hier geen invloed op. Meer informatie over de verwerking van gegevens vindt u in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt deze remarketingfunctie van Facebook "Custom Audiences" uitschakelen in uw persoonlijke account op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entryproduct=adsettings_screendeaktivieren. Als u geen account hebt bij Facebook maar deze reclamefunctie wilt uitschakelen, kunt u dat doen via de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance ophttp://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Doel en rechtsgrondslag

Bij het gebruik van Facebook Pixel baseren wij ons op Art. 6 (1) lit. f DS-GVO als rechtsgrondslag, aangezien wij een legitiem belang hebben bij het optimaliseren van onze online aanwezigheid en aanbiedingen voor u via social media platforms. Indien u eerder toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking door Facebook Pixel op deze website, vindt de verwerking van uw gegevens uitsluitend plaats op basis van de wettelijke basis van Art. 6 (1) lit. a DS-GVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De overdracht van uw persoonsgegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Meer informatie hierover is te vinden op https://www.facebook.com/legal/EUdatatransferaddendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Indien op deze website via deze dienst persoonsgegevens worden verzameld en doorgegeven aan Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (art. 26 DS-GVO). Hier zijn wij echter alleen verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook, terwijl Facebook verantwoordelijk is voor wat er daarna met de gegevens gebeurt. De verplichtingen die wij elkaar in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid opleggen, zijn vastgelegd in een overeenkomst inzake de uitwisseling van gegevens. De exacte tekst van de overeenkomst is te vinden op de volgende link: https://www.facebook.com/legal/controlleraddendum. Dienovereenkomstig moeten wij u informatie verstrekken over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en ervoor zorgen dat de tool op onze website wordt geïmplementeerd op een wijze die in overeenstemming is met de gegevensbescherming. Facebook is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn eigen producten. Indien u uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen en bijvoorbeeld informatie wenst over de door Facebook verwerkte gegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Facebook. Indien u uw rechten als betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht uw verzoek aan Facebook door te geven.

Google API's

Aard en omvang van de verwerking

We gebruiken Google-API's van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, om toegang te krijgen tot aanvullende diensten en gegevens van Google Ireland Limited. Dit houdt in dat uw IP-adres wordt doorgegeven aan Google Ireland Limited. Let op: er is een aparte sectie in dit privacybeleid voor elke aanvullende dienst die wij van Google Ireland Limited gebruiken.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van Google API's is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij het optimaliseren van ons online aanbod in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. toestemming om cookies op te slaan), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid voor Google API's: https://policies.google.com/privacy.

Google Advertenties

Aard en omvang van de verwerking

We gebruiken Google Ads-diensten en -functies op deze website, die worden aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Met behulp van Google Ads kunnen wij online advertenties weergeven in de Google-zoekmachine of op andere websites wanneer gebruikers naar bepaalde termen zoeken. Bovendien kunnen advertenties aan specifieke doelgroepen worden aangeboden op basis van gebruikersgegevens. Zo worden de advertenties bijvoorbeeld afgestemd op de interesses en de locatie van de gebruikers. Wij analyseren deze gebruikersgegevens en het aantal kliks om het succes van onze advertenties te meten.

Doel en rechtsgrondslag

Bij het gebruik van Google Ads baseren wij ons op Art. 6 (1) lit. f DS-GVO als rechtsgrondslag, aangezien wij een legitiem belang hebben bij de analyse van het gebruik van onze website om onze diensten en producten met succes op de markt te brengen. De overdracht van uw persoonsgegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Meer informatie hierover is te vinden op https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Analytics

Aard en omvang van de verwerking

Wij gebruiken Google Analytics-diensten en -functies op deze website, die worden aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Met behulp van Google Analytics kunnen wij als websitebeheerders nagaan hoe onze website wordt gebruikt. Als onderdeel van de analyse achterhalen wij hoe vaak onze website wordt bezocht, hoe lang bezoekers op de pagina blijven en welke apparaten of systemen zij gebruiken om toegang te krijgen tot de website. Daarnaast kunnen wij Google Analytics gebruiken om uw muisbewegingen en klikken te volgen. Deze informatie kan door Google worden opgeslagen en gebruikt om een profiel over u op te bouwen. Daarbij maakt Google Analytics gebruik van technologieën voor machinaal leren om uw gegevens te analyseren en aan te vullen. Voorts maakt Google Analytics gebruik van technologieën om websitebezoekers te herkennen en zo het gebruikersgedrag te analyseren. De verwerking van de verzamelde gegevens vindt doorgaans plaats op servers van Google in de VS.

Doel en rechtsgrondslag

Bij het gebruik van Google Analytics baseren wij ons op Art. 6 (1) lit. f DS-GVO als rechtsgrondslag voor de opslag en analyse van persoonsgegevens, aangezien wij een legitiem belang hebben bij de analyse van het gebruik van onze website. Zo kunnen wij onze online aanwezigheid en aanbiedingen voor u optimaliseren. Indien u eerder toestemming heeft gegeven voor de verwerking van gegevens op deze website door Google Analytics, vindt de verwerking van uw gegevens uitsluitend plaats op basis van de rechtsgrondslag van Art. 6 (1) lit. a DS-GVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De overdracht van uw persoonsgegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Meer informatie hierover is te vinden op https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

Wanneer wij Google Analytics op deze website gebruiken, maken wij gebruik van een functie waarbij Google uw IP-adres inkort voordat het naar de servers van Google in de VS wordt verzonden. Dit gebeurt alleen als u zich in de Europese Unie bevindt of in een land van de Europese Economische Ruimte. Uw volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen naar de VS verzonden en daar afgekort. Google Analytics gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Uw IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser plugin

U kunt voorkomen dat Google gegevens over u verzamelt en verwerkt. Om dit te doen, moet u de browserplugin downloaden op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de en deze in uw browser installeren. Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google Analytics op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Jobverwerking

Bij het gebruik van Google Analytics houden wij ons aan de strenge voorschriften van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten, aangezien wij met Google een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen hebben gesloten.

Bewaartermijn Google slaat gegevens op die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID's of advertentie-ID's. Deze gegevens worden twee maanden bewaard en vervolgens geanonimiseerd of gewist. Meer informatie over de bewaartermijn of het wissen van uw gegevens kunt u vinden op https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de.

Google DoubleClick

Aard en omvang van de verwerking

Wij gebruiken Google DoubleClick-diensten en -functies op deze website, die worden aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google DoubleClick stelt ons in staat onze gebruikers gerichte advertenties te tonen in Google-toepassingen die zijn aangesloten op DoubleClick, die zijn gebaseerd op de interesses van de gebruikers. Om gebruikers advertenties te kunnen tonen die voor hen relevant zijn, moet Google DoubleClick gebruikers kunnen identificeren en hen in verband kunnen brengen met de websites die zij bezoeken, hun kliks en andere informatie over hun gedrag. Daartoe maakt Google DoubleClick gebruik van cookies en technologieën om gebruikers te herkennen en creëert het gepseudonimiseerde profielen van gebruikers op basis van de verzamelde gegevens. U kunt deze gepersonaliseerde reclame deactiveren in uw persoonlijke Google-account op. Meer informatie hierover is te vinden op https://policies.google.com/technologies/ads en https://adssettings.google.com/authenticated.

Doel en rechtsgrondslag

Bij het gebruik van Google DoubleClick baseren wij ons op Art. 6 (1) lit. f DS-GVO als rechtsgrondslag, aangezien wij een legitiem belang hebben bij de analyse van het gebruik van onze website. Zo kunnen wij onze online aanwezigheid en aanbiedingen voor u optimaliseren. Indien u eerder toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking door Google DoubleClick op deze website, vindt de verwerking van uw gegevens uitsluitend plaats op basis van de rechtsgrondslag van Art. 6 (1) lit. a DS-GVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Google Tag Manager

Aard en omvang van de verwerking

Wij gebruiken diensten en functies van Google Tag Manager op deze website, die worden aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Tag Manager is een hulpmiddel dat ons in staat stelt andere hulpmiddelen op onze website te gebruiken. Het creëert geen gebruikersprofielen, het slaat geen cookies op en het voert geen onafhankelijke analyses uit. Het verzamelt echter wel uw IP-adres en kan dit doorsturen naar de VS. De Google Tag Manager zelf wordt alleen gebruikt om deze tools te beheren die erdoor zijn geïntegreerd.

Doel en rechtsgrondslag

Bij het gebruik van de Google Tag Manager op deze website baseren wij ons op Art. 6 (1) lit. f DS-GVO als rechtsgrondslag, aangezien wij een legitiem belang hebben bij het eenvoudig en snel implementeren en aansturen van tracking tools op deze website. Indien u eerder toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking op deze website door Google Tag Manager, zal de verwerking van uw gegevens uitsluitend plaatsvinden op basis van de wettelijke basis van Art. 6 (1) lit. a DS-GVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Google reCAPTCHA

Aard en omvang van de verwerking

Deze website maakt gebruik van Google reCAPTCHA. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Met behulp van reCAPTCHA moet de invoer van gegevens (bijv. in een contactformulier) op deze website worden gecontroleerd. Meer bepaald of dit door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Google reCAPTCHA analyseert het gedrag van de bezoeker van de website aan de hand van verschillende kenmerken. De analyse begint automatisch zodra de bezoeker de website oproept. De tijdens de analyse verzamelde gegevens, zoals het IP-adres, de door de bezoeker op de website doorgebrachte tijd of de gemaakte muisbewegingen, worden doorgestuurd naar Google. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt, deze lopen volledig op de achtergrond. U kunt het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google vinden op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

Doel en rechtsgrondslag

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op ons legitiem belang om onze webaanbiedingen te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO). Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Hotjar Gedragsanalyse

Aard en omvang van de verwerking

Wij gebruiken op deze website diensten en functies van Hotjar aangeboden door Hotjar Limited, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta Europa. Met behulp van Hotjar kunnen wij als websitebeheerders nagaan hoe onze website wordt gebruikt. Als onderdeel van de analyse leren we wat u met de muis doet, hoe lang u ergens naar kijkt en nog veel meer. Op basis van deze informatie kan Hotjar zogenaamde "heat maps" maken. De heat maps laten ons zien welke delen van onze website het vaakst door bezoekers worden bezocht. Via Hotjar ontvangen wij ook informatie over hoe lang u op een pagina was, wanneer u die verliet en wanneer u uw gegevens in een contactformulier achterliet. Bovendien kunt u als bezoeker van onze website ook rechtstreeks feedback geven op de website. Om het gebruik van onze website te analyseren, gebruikt Hotjar technologieën (bv. cookies of fingerprinting systemen) om bezoekers te herkennen wanneer zij de website opnieuw bezoeken.

Doel en rechtsgrondslag

Bij het gebruik van Hotjar baseren wij ons op Art. 6 (1) lit. f DS-GVO als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, aangezien wij een legitiem belang hebben bij de analyse van het gebruik van onze website. Zo kunnen wij onze online aanwezigheid en aanbiedingen voor u optimaliseren. Indien u eerder toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw gegevens op deze website door Hotjar, vindt de verwerking van uw gegevens uitsluitend plaats op basis van de rechtsgrondslag van Art. 6 (1) lit. a DS-GVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Hotjar uitschakelen

Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens door Hotjar worden verwerkt, kunt u de tracking deactiveren. Dit moet echter voor elke browser of eindapparaat afzonderlijk worden uitgeschakeld. Op https://www.hotjar.com/opt-out vindt u gedetailleerde instructies over hoe u dit moet doen. Meer informatie over de verwerking van uw gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Hotjar op https://www.hotjar.com/privacy.

Contract voor orderverwerking

Om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens volgens onze specificaties en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt, hebben wij met de provider een contract gesloten over verwerking in opdracht (GCP).

Hotjar CDN

Aard en omvang van de verwerking

Wij gebruiken Hotjar CDN om de inhoud van onze website correct af te leveren. Hotjar CDN is een dienst van Hotjar Ltd. die fungeert als een Content Delivery Network (CDN) op onze website om de functionaliteit van andere diensten van Hotjar Ltd. te garanderen. In dit privacybeleid vindt u een apart gedeelte voor deze diensten. Dit gedeelte gaat alleen over het gebruik van het CDN. Een CDN helpt om de inhoud van ons online-aanbod, in het bijzonder bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller ter beschikking te stellen met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze inhoud opent, maakt u verbinding met servers van Hotjar Ltd, Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre 3 Elia Zammit Street St Julians STJ 3155 Malta, waar uw IP-adres en mogelijk browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Hotjar CDN te handhaven.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij een veilige en efficiënte levering en optimalisering van ons online-aanbod overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO.

Bewaartermijn

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Hotjar Ltd. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid voor Hotjar CDN: https://www.hotjar.com/privacy/.

Intercom Widget

Aard en omvang van de verwerking

Wij gebruiken Intercom Widget (hierna: "Intercom") om vragen van gebruikers te verwerken via onze ondersteuningskanalen of via live chat-systemen. De provider is Intercom UK Limited, Elscot House, Arcadia Avenue, Londen, Verenigd Koninkrijk, N3 2JU. Berichten die u naar ons stuurt, kunnen worden opgeslagen in het Intercom ticketsysteem of beantwoord door onze medewerkers in live chat. Wanneer u via Intercom met ons communiceert, worden alle gegevens die u voor het begin van de chat hebt ingevoerd (bijv. naam of chat-ID, adres en telefoonnummer), evenals uw IP-adres, land van herkomst, gebruikte browser en eindapparaat, bezochte website en uitgewisselde berichten samengevat in een profiel en opgeslagen op de servers van Intercom. De naar ons gestuurde berichten blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van uw aanvraag is voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet. Wij gebruiken Tidio ook om het gedrag van onze gebruikers te analyseren. Op die manier kunnen wij bijvoorbeeld vaststellen hoeveel gebruikers onze website hebben opgeroepen of het contactformulier hebben ingevuld.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van Intercom Widget is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Wij hebben er een legitiem belang bij uw verzoeken zo snel, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te behandelen. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de provider: https://www.intercom.com/legal/privacy

Kameleoon

Aard en omvang van de verwerking

Wij gebruiken Kameleoon van Kameleoon SAS, 12 rue de la Chaussée d'Antin - 75009 Parijs, Frankrijk, om zogenaamde A/B tests uit te voeren op ons online aanbod. Dit houdt in dat wij tegelijkertijd verschillende versies van ons online-aanbod publiceren en meten welke van deze versies gebruiksvriendelijker is. Bij het testen van de versies kunnen gegevens zoals het gebruikte besturingssysteem, de user agent van de browser en het tijdstip van de oproep worden verzameld om het succes van de versie te meten. Webtrackingtechnologieën worden gebruikt om de bovenstaande gegevens te koppelen aan de versie van ons online-aanbod die wordt getest.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van Kameleoon is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. interesse in het optimaliseren van ons online aanbod in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO. Indien u toestemming hebt gegeven voor de doorgifte van gegevens, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.

Bewaartermijn

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons beïnvloed worden, maar wordt bepaald door Kameleoon SAS. Meer informatie is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring voor Kameleoon: https://www.kameleoon.com/de/datenschutz.

RTB Huisadvertenties

Aard en omvang van de verwerking

Wij hebben RTB House Ads op onze website geïntegreerd. RTB House Ads is een dienst van RTB House S.A. die gerichte advertenties aan gebruikers toont. RTB House Ads maakt gebruik van cookies en andere browser technologieën om gebruikersgedrag te analyseren en gebruikers te herkennen. RTB House Ads verzamelt informatie over bezoekersgedrag op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. Bovendien levert RTB House Ads gerichte reclame op basis van gedragsprofilering en geografische locatie. De provider krijgt uw IP-adres en andere identificatoren zoals uw gebruikersagent. In dit geval zullen uw gegevens worden doorgegeven aan de exploitant van RTB House Ads, RTB House S.A., Złota 61/101, 00-819 Warszawa, Polen. Webtrackingtechnologieën worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen op te stellen. Deze profielen kunnen niet aan u als natuurlijke persoon worden gekoppeld, maar worden bijvoorbeeld gebruikt voor segmentatie bij het tonen van advertenties.

Doel en rechtsgrondslag

Wij verwerken gegevens met behulp van RTB House Ads voor het optimaliseren van onze reclamecampagnes en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming op grond van Art. 6 para. 1 lit. a. DSGVO.

Bewaartermijn

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt door RTB House S.A. bepaald. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid voor RTB House Ads: https://www.rtbhouse.com/privacy-center/.

Scarab Onderzoek

Aard en omvang van de verwerking

Wij hebben componenten van Scarab Research op onze website geïntegreerd. Scarab Research is een dienst van Emarsys eMarketing Systems AG en biedt marketingautomatiseringssoftware voor marketingdiensten en -producten, waaronder leadbeheer, e-mailmarketing, productaanbevelingen en webanalyse. Scarab Research gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te analyseren, gebruikers te herkennen en getoonde reclame te personaliseren. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om rapporten over de activiteit op de website op te stellen. In dat geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Scarab Research, Emarsys eMarketing Systems AG, Stralauer Allee 6, 10245 Berlijn, Duitsland.

Doel en rechtsgrondslag

Wij verwerken uw gegevens met de hulp van Scarab Research voor de optimalisering van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

Bewaartermijn

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Emarsys eMarketing Systems AG. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Scarab Research: https://emarsys.com/de/datenschutzrichtlinie/.

Trustpilot Widget

Aard en omvang van de verwerking

Wij hebben Trustpilot Widget componenten op onze website geïntegreerd. Trustpilot Widget is een beoordelingsservice waarmee gebruikers onze diensten kunnen beoordelen. Als u onze diensten beoordeelt, kunnen gegevens over de gebruikte dienst worden doorgegeven aan Trustpilot, Inc. om de authenticiteit te verifiëren. Trustpilot Widget stelt ons in staat om inhoud zoals beoordelingen rechtstreeks van Trustpilot, Inc. te verkrijgen en deze op onze website weer te geven. Daartoe wordt gewoonlijk uw huidige IP-adres aan de dienst doorgegeven. Bovendien slaat Trustpilot Widget informatie op door middel van cookies om te weten te komen welke online aanbiedingen zijn bezocht. In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Trustpilot Widget, Trustpilot, Inc, 245 5th Avenue, 4e verdieping, New York, NY 10016, Verenigde Staten.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van Trustpilot Widget is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO om gebruikers te informeren over de kwaliteit van onze diensten. Indien de gebruiker instemt met de verwerking van zijn gegevens, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. a. DSGVO. Voor meer informatie, zie het privacybeleid voor Trustpilot Widget: https://legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.

Vimeo video

Aard en omvang van de verwerking

Deze website maakt gebruik van plugins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Wanneer u een Vimeo video op deze website start, wordt een verbinding met hun servers tot stand gebracht. De Vimeo-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht. Vimeo verkrijgt ook uw IP-adres. Wij hebben de instellingen echter zo gemaakt dat Vimeo uw gebruikersactiviteiten niet kan volgen en geen cookies zal plaatsen.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van Vimeo is gebaseerd op ons legitiem belang bij een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO). Indien om toestemming is verzocht, worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. U kunt het privacybeleid van Vimeo hier vinden: https://vimeo.com/privacy. imgix CDN Aard en omvang van de verwerking We gebruiken imgix CDN om de inhoud van onze website correct af te leveren. imgix CDN is een dienst van Zebrafish Labs Inc. die fungeert als een Content Delivery Network (CDN) op onze website. Een CDN helpt om de inhoud van ons online-aanbod, in het bijzonder bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller ter beschikking te stellen met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze inhoud opent, brengt u een verbinding tot stand met servers van Zebrafish Labs Inc, 423 Tehama St, 94103 San Francisco, Verenigde Staten, waarbij uw IP-adres en mogelijk browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovenvermelde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van imgix CDN te handhaven.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij een veilige en efficiënte verstrekking en optimalisering van ons online-aanbod overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO.

Bewaartermijn

De concrete opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Zebrafish Labs Inc. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid voor imgix CDN: https://www.imgix.com/privacy.

Gegevensverwerking via onze app

Toegangsrechten van de app

Om onze diensten via de App te kunnen leveren, hebben wij de hieronder vermelde toegangsrechten nodig, die ons toegang geven tot bepaalde functies van uw Apparaat.

 • Volgen
 • Meldingen
 • Camera
 • Foto's

Toegang tot de apparaatfuncties is noodzakelijk om de functionaliteit van de app te waarborgen. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 (1) lit. f DSGVO, uw toestemming in de zin van art. 6 (1) lit. a DSGVO en/of - indien een contract is gesloten - de nakoming van onze contractuele verplichtingen (art. 6 (1) lit. b DSGVO).

Verzameling van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de app

Algemeen

Wanneer u onze app gebruikt, verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens van u:

 • Voor- en achternaam
 • E-mail adres
 • Gebruiksgegevens
 • IP-adres
 • Identificatie van de eenheid
 • Metagegevens

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om de functionaliteiten van de app te verzekeren. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 (1) lit. f DSGVO, uw toestemming in de zin van art. 6 (1) lit. a DSGVO en/of - indien een contract is gesloten - de nakoming van onze contractuele verplichtingen (art. 6 (1) lit. b DSGVO).

Analyse van de gegevens

Wanneer u onze app opent, kan uw gedrag statistisch worden geëvalueerd met behulp van bepaalde analyse-instrumenten en worden geanalyseerd voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden of om onze aanbiedingen te verbeteren. Bij het gebruik van dergelijke instrumenten zien wij toe op de naleving van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Wanneer wij een beroep doen op externe dienstverleners (orderverwerkers), waarborgen wij door middel van passende contracten met de dienstverleners dat de gegevensverwerking in overeenstemming is met de Duitse en Europese normen inzake gegevensbescherming.

Google Analytics Firebase

Wij maken gebruik van Google Analytics Firebase (hierna "Google Firebase" genoemd) om het gebruikersgedrag te analyseren. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Firebase bevat verschillende functies die ons in staat stellen uw in-app gedrag te analyseren. Dit stelt ons in staat om bijvoorbeeld uw schermweergaven, het indrukken van knoppen, in-app aankopen of de doeltreffendheid van reclame-inspanningen te analyseren. We kunnen ook bepalen welke functies binnen onze app vaak of weinig worden gebruikt. Voor deze doeleinden slaat Google Firebase onder meer het aantal en de duur van sessies, besturingssystemen, apparaatmodellen, regio en een reeks andere gegevens op. Een gedetailleerd overzicht van de gegevens die door Google Firebase worden verzameld, is te vinden op:

https://support.google.com/firebase/answer/6318039?hl=de

Bij het gebruik van Google Firebase baseren wij ons op Art. 6 (1) lit. f DS-GVO als rechtsgrondslag voor de opslag en analyse van persoonsgegevens, aangezien wij een legitiem belang hebben bij het analyseren van het gebruik van onze app. Zo kunnen wij onze online aanwezigheid en aanbiedingen voor u optimaliseren. Indien u eerder toestemming heeft gegeven voor de verwerking van gegevens op deze website door Google Firebase, vindt de verwerking van uw gegevens uitsluitend plaats op basis van de wettelijke basis van Art. 6 (1) lit. a DS-GVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

De overdracht van uw persoonsgegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Meer informatie hierover is te vinden op:

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Voor meer informatie over Google Firebase kunt u terecht op: https://firebase.google.com/

https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html